CzechEnglishGermanHungarianItalian
CzechEnglishGermanHungarianItalian

Superchlor - anorganický

Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody. Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (ten způsobuje zápach). Zoxiduje nečistoty a vodu v bazénu projasní.

318.00  s DPH (262.81  bez DPH)

Popis produktu

NEBEZPEČÍ
Obsahuje chlornan vápenatý (EEC císlo 017-012-00-7)
H272 – může zesílit požár; oxidant.                                                                                                                                H302 – zdraví škodlivý pri požití.                                                                                                                                   H314 – způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 – vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                                        P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                                                              P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.                                                                                                               P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.       P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.                                                                       P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.                                             P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.                                                                                              P310 – Okamžiě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).                              EUH031 – uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan vápenatý min. 980 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 65%.

Forma přípravku: Granulát
Účel použití: Dezinfekční přípravek. Prostředek pro plavecké bazény s dezinfekční šokovou funkcí.
Použití: Používá se při šokovém chlorování, které je doporučeno provádět pravidelně cca každé 2-4 týdny.
Dávkování: 90 g/10 m3
Aplikace: Vypočtenou dávku rozpusťte v kbelíku s vodou a vzniklý roztok pomalu nalijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.                                                                                                                                                                     POZOR: Vždy nejdříve vodu nalít do nádoby, potom přidat. Nikdy neházet přímo do bazénu. Volte ředění podle stupně znečištění.

Skladování: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňte
za nový. Neskladujte společně s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpeěně. Před použitím sivždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Další produkty

1 000.00  s DPH (826.45  bez DPH)
9 900.00  s DPH (8 181.82  bez DPH)
5 500.00  s DPH (4 545.45  bez DPH)
276.00  s DPH (228.10  bez DPH)
475.00  s DPH (392.56  bez DPH)
179.00  s DPH (147.93  bez DPH)
699.00  s DPH (577.69  bez DPH)
482.00  s DPH (398.35  bez DPH)
4 840.00  s DPH (4 000.00  bez DPH)
8 530.00  s DPH (7 049.59  bez DPH)
31 990.00  s DPH (26 438.02  bez DPH)